Citrus gél CleanFit na ruky 70% s rozprašovačom 50ml

Citrus gél CleanFit na ruky 70% s rozprašovačom 50ml

Kód: HY999707 Značka: CLEANFIT

Dezinfekčný a zvláčňulúci gél na ruky.

1.99 € 1.66 € bez DPH
In Stock
Odporučiť

Gél s aloe vera na dezinfekciu rúk. Výrobok obsahuje dostatočné množstvo alkoholu, ktorý je účinný proti vírusom, baktériám a plesniam. Prípravok sa používa iba na vonkajšie použitie. Používajte neriedený. Nezanecháva fľaky a vaše ruky budú príjemne voňať po citrusoch. Výťažok z aloe vera zvláčni vašu pokožku. Prípravok spĺňa biocídne normy EN 1650:2019 a EN 1276:2019.
Obsahuje oxidačné látky podľa normy GHS03 a dráždivé látky podľa normy GHS07.
Upozornenie: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. bezpečnostné upozornenie P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. P301 + P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte lekára P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Objem 50ml.

Ďalšie informácie

hmotnosť

množstvo v balení

objem

    Gél s aloe vera na dezinfekciu rúk. Výrobok obsahuje dostatočné množstvo alkoholu, ktorý je účinný proti vírusom, baktériám a plesniam. Prípravok sa používa iba na vonkajšie použitie. Používajte neriedený. Nezanecháva fľaky a vaše ruky budú príjemne voňať po citrusoch. Výťažok z aloe vera zvláčni vašu pokožku. Prípravok spĺňa biocídne normy EN 1650:2019 a EN 1276:2019.
    Obsahuje oxidačné látky podľa normy GHS03 a dráždivé látky podľa normy GHS07.
    Upozornenie: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. bezpečnostné upozornenie P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. P301 + P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte lekára P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
    Objem 50ml.